Terminy ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 14 czerwca 2019 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 21 czerwca 2019 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – informacje dotyczące ósmoklasistów

 

prezentacja multimedialna