Terminy ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty 19 czerwca 2020 r.
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń 19 czerwca 2020 r.
Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym 26 czerwca 2020 r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie – informacje dotyczące ósmoklasistów.

Centralna Komisja Egzaminacyjna – Harmonogram, komunikaty i informacje.