Indywidualizacja

Występowanie różnic indywidualnych między poszczególnymi uczniami jest zjawiskiem pedagogicznie normalnym.W szkole każdy uczeń traktowany jest indywidualnie, z uwzględnieniem jego zasobów i potrzeb, które w efekcie różnicują uczniów. Celem indywidualizacji procesu, nauczania i wychowania jest poprawienie wyników uczenia się dzieci dzięki wykorzystaniu ich indywidualnych właściwości i zwiększeniu ich indywidualnych możliwości.

Szkoła prowadzi ścisłą współpracę z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi w Sosnowcu. Na podstawie wydawanych przez PPP opinii nauczyciele dostosowaną wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb ucznia w zakresie wskazanym przez PPP. W zależności od deficytów rozwojowych uczniów nauczyciele indywidualizują tempo pracy na lekcji, metody i formy tej pracy, poziom trudności zadań, ilość materiału do zapamiętania, odczytywanie i analizowanie poleceń oraz oceny. Uczniowie otoczeni są szczególną opieką w zakresie przypominania o pracach domowych, które są zróżnicowane do potrzeb ucznia, prowadzenia zeszytów przedmiotowych, zapisywania ważnych treści, porządkowania miejsca nauki, pomocy koleżeńskiej. Uczniowie motywowani są pochwałami za drobne sukcesy i pozytywnymi uwagami za postępy w nauce.

Dodatkową pomoc uczniowie otrzymują na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych orazzajęciach z pedagogiem. Programy nauczania zawierają dodatkowe karty pracy, które nauczyciele wykorzystują podczas zajęć, indywidualizując trudność i  ilość wykonywanych ćwiczeń. Uczniowie zdolni mogą wykazywać swoją wiedzę  i umiejętności oraz pogłębiać swoje zainteresowania podczas zajęć lekcyjnych lub po zajęciach dydaktycznych pomagając kolegom i koleżankom w pracy na lekcji lub pracach domowych. Dla nich szkoła oferuje liczne koła zainteresowań, przygotowanie i udział w konkursach szkolnych  i pozaszkolnych. Ich sukcesy i osiągnięcia umieszczane są na tablicach informacyjnych na terenie szkoły.

Partnerem szkoły jest również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu. Rodziny uczniów potrzebujących pomocy finansowej, wychowawczej lub prawnej otrzymują wsparcie finansowe, rzeczowe, terapeutyczne oraz prawne.