Miejsca zabaw dla dzieci w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” w nasze szkole.

– aula, gdzie znajduje się ściana wspinaczkowa oraz kolorowe maty do ćwiczeń i tory przeszkód,

– sala w świetlicy wyposażona w klocki, gry, multikąciki, teatrzyk, kukiełki

– plac zabaw przy boisku szkolnym

Za­bawa w ruchu

img_9896 img_9898 img_9899Za­daniem miej­sca zabaw jest za­pew­nienie moż­li­wo­ści or­ga­ni­zacji zabaw ru­cho­wych, zgod­nie z na­tu­ral­ny­mi po­trze­ba­mi roz­wojowy­mi dzie­ci, zwią­za­ny­mi z dużą ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną. jest ono u­rzą­dzo­ne tak aby za­spo­kajać po­trze­bę ruchu i za­bawy dziec­ka. W tym celu szkol­ne miej­sce zabaw jest wy­po­sa­żone w:

  • duże, miękkie klocki, wałki, ze­sta­wy du­żych figur geo­metrycz­nych, wy­ko­na­ne w ko­lory­styce przy­ja­znej
    dla dzie­ci,
  • miękkie piłki w róż­nych ko­lorach i wiel­ko­ściach, w tym piłki ska­czą­ce, sen­so­ryn­ki
  • materace do zabaw ruchowych które mogą być łą­czo­ne i u­sta­wiane w róż­nych kon­fi­gu­ra­cjach
  • tory przeszkód, które mogą skła­dać się z e­lemen­tów wy­ko­na­nych z róż­nych fak­tur i mogą być u­kła­dane w róż­no­rod­ne ksz­tał­ty
  • e­lemen­ty lub ze­sta­wy e­lemen­tów u­moż­li­wia­ją­ce po­kony­wa­nie wy­so­ko­ści i da­ją­ce moż­li­wość wspi­nacz­ki, w tym drabinki, liny, siatki o du­żych oczkach
  • inne ma­te­riały do in­te­gra­cji zmy­sło­wej i sty­mu­la­cji wie­lo­zmy­słowej

sala w świetlicy wyposażona w klocki, gry, multikąciki, teatrzyk, kukiełki

img_9833 img_9838

 

sala gimnastyczna

 img_9828

sala rehabilitacyjna

img_9919 img_9920

 

sala terapeutyczna

IMG_3571    IMG_3569

piłkarzyki

IMG_6765

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stoły do tenisa stołowego

IMG_6369

 

 

 

 

 

 

 

 

 

boiska szkolne

boisko

plac zabaw
Plac zabaw powstał w ramach funduszu rządowego RADOSNA SZKOŁA.
Podłoże wyłożone miękką, antyurazową matą. Zjeżdżalnie, kolorowe huśtawki, drabinki, lina do wspinaczki. Pobudzający wyobraźnię domek drewniany, oraz wiele innych sprzętów. Tak został wyposażony nasz plac zabaw, z którego mogą korzystać uczniowie naszej szkoły.

plac zabaw

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro­gram Ra­do­sna Sz­ko­ła, u­kie­run­ko­wa­ny na re­ali­zację o­gól­nej idei za­pew­nienia naj­młod­szym u­czniom wła­ści­we­go roz­woju psy­cho­fi­zycz­ne­go, za­kłada stwo­rze­nie w szko­łach wa­run­ków do ak­tyw­no­ści ru­cho­wej.