„Dziecko chce być dobre.
Jeśli nie umie – naucz.
Jeśli nie wie – wytłumacz.
Jeśli nie może – pomóż.”
  Janusz Korczak

Wsparcie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Sosnowcu dla uczniów i  rodzicówzobacz…

Rok szkolny 2020/2021

Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Marzeny Kleszcz   – zobacz

W roku szkolnym 2020/2021 na terenie szkoły odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne
w ramach współpracy z Wydziałem Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.
Terminy zajęć:

WTOREK – 14.00 – 15.30 grupa młodsza
                        15.30 – 17.00 grupa starsza                   

PIĄTEK–   12.45 – 14.15 grupa młodsza
                      14.20 – 15.50  grupa starsza          

Zajęcia socjoterapeutyczne na terenie SP27

Socjoterapia jest bezpośrednią formą pracy adresowaną zwykle do dzieci  z zaburzeniami zachowania i przyjmującą postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Stanowi ona sposób udzielania pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z objawami niedostosowania społecznej, dzieciom wychowującym się w rodzinach problemowych czy dzieciom zachowującym się kłopotliwie. Wykorzystywana jest w ramach działań profilaktycznych w naturalnym środowisku wychowawczym.

Socjoterapia ukierunkowana jest przede wszystkim na eliminowanie lub na zmniejszenie poziomu zaburzeń, zwłaszcza zaburzeń zachowania, nadpobudliwości lub zahamowania, niektórych zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży. Obserwowane zaburzenia
w funkcjonowaniu tych dzieci mogą przejawiać się w relacji z rówieśnikami, dorosłymi,
z zadaniami oraz z samym sobą. Nieprawidłowości w tych obszarach mogą znacząco zakłócać proces socjalizacji, utrudniać rozwój osobisty i społeczny, powodować i intensyfikować trudności w środowisku szkolnym.

Zajęcia socjoterapeutyczne na terenie naszej szkoły prowadzone są od roku szkolnego 2019/2020. Utworzone zostały dwie grupy: młodsza 7-11 lat i starsza 12-14 lat.  Zajęcia mają na celu poprawę społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży poprzez budowanie pozytywnych kontaktów i rozwijanie czynników chroniących przed pojawieniem się zachowań ryzykownych, jak również wyrównywanie szans rozwojowych.

Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny;
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej;
• Chciałbyś z kimś porozmawiać;
• Chcesz podzielić się swoją radością i sukcesem;
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić!
Poszukamy wspólnie rozwiązania!

Jeśli w Twojej rodzinie, sąsiedztwie, szkole pojawiają się następujące problemy:
powtarzające się konflikty między dziećmi a dorosłymi, podejrzewanie stosowania przemocy wobec dzieci, zaniedbywanie dzieci, nieprawidłowa opieka itd.
Przyjdź i porozmawiaj z pedagogiem w naszej szkole!

PAMIĘTAJ!
Nie jesteś sam!
Masz prawo szukać pomocy…

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 24. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie- powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki,
b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z INTERNETU

10 RAD DLA RODZICÓW
dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu przez dzieci
 

1. Odkrywaj Internet razem z dzieckiem
Bądź pierwszą osobą, która zapozna dziecko z Internetem. Odkrywajcie wspólnie jego zasoby. Spróbujcie znaleźć strony, które mogą zainteresować Wasze pociechy, a następnie zróbcie listę przyjaznych im stron Jeśli Wasze dziecko sprawniej niż Wy porusza się po Sieci, nie zrażajcie się – poproście, by było Waszym przewodnikiem po wirtualnym świecie.
2. Naucz dziecko podstawowych zasad bezpieczeństwa w Internecie
Uczul dziecko na niebezpieczeństwa związane z nawiązywaniem nowych znajomości w Internecie. Podkreśl, że nie można ufać osobom poznanym w Sieci, ani też wierzyć we wszystko co o sobie mówią. Ostrzeż dziecko przed ludźmi, którzy mogą chcieć zrobić im krzywdę. Rozmawiaj z dzieckiem o zagrożeniach czyhających w Internecie i sposobach ich unikania.
3. Rozmawiaj z dziećmi o ryzyku umawiania się na spotkania z osobami poznanymi w Sieci
Dorośli powinni zrozumieć, że dzięki Internetowi dzieci mogą nawiązywać przyjaźnie. Jednakże spotykanie się z nieznajomymi poznanymi w Sieci może okazać się bardzo niebezpieczne. Dzieci muszą mieć świadomość, że mogą spotykać się z nieznajomymi wyłącznie po uzyskanej zgodzie rodziców i zawsze w towarzystwie dorosłych lub przyjaciół.
4. Naucz swoje dziecko ostrożności przy podawaniu swoich prywatnych danych
Dostęp do wielu stron internetowych przeznaczonych dla najmłodszych wymaga podania prywatnych danych. Ważne jest, aby dziecko wiedziało, że podając takie informacje, zawsze musi zapytać o zgodę swoich rodziców. Dziecko powinno zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie może przynieść podanie swoich danych osobowych. Ustal z nim, żeby nigdy nie podawało przypadkowym osobom swojego imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.
5. Naucz dziecko krytycznego podejścia do informacji przeczytanych w Sieci
Wiele dzieci używa Internetu w celu rozwinięcia swoich zainteresowań i rozszerzenia wiedzy potrzebnej w szkole. Mali internauci powinni być jednak świadomi, że nie wszystkie znalezione w Sieci informacje są wiarygodne. Naucz dziecko, że trzeba weryfikować znalezione w Internecie treści, korzystając z innych dostępnych źródeł (encyklopedie, książki, słowniki).
6. Bądź wyrozumiały dla swojego dziecka
Często zdarza się, że dzieci przypadkowo znajdują się na stronach adresowanych do dorosłych. Bywa, że w obawie przed karą, boją się do tego przyznać. Ważne jest, żeby dziecko Ci ufało i mówiło o tego typu sytuacjach; by wiedziało, że zawsze kiedy poczuje się niezręcznie, coś je zawstydzi lub przestraszy, może się do Ciebie zwrócić.
7. Zgłaszaj nielegalne i szkodliwe treści
Wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za niewłaściwe czy nielegalne treści w Internecie. Nasze działania w tym względzie pomogą likwidować np. zjawisko pornografii dziecięcej szerzące się przy użyciu stron internetowych, chatów, e-maila itp. Nielegalne treści można zgłaszać na policję lub do współpracującego z nią punktu kontaktowego ds. zwalczania nielegalnych treści w Internecie – Hotline’u (www.dyzurnet.pl). Hotline kooperuje również z operatorami telekomunikacyjnymi i serwisami internetowymi w celu doprowadzenia do usunięcia nielegalnych materiałów z Sieci.
8. Zapoznaj dziecko z NETYKIETĄ – Kodeksem Dobrego Zachowania w Internecie
Przypominaj dzieciom o zasadach dobrego wychowania. W każdej dziedzinie naszego życia, podobnie więc w Internecie obowiązują takie reguły: powinno się być miłym, używać odpowiedniego słownictwa itp. (zasady Netykiety znajdziesz na stronie www.sieciaki.pl) Twoje dzieci powinny je poznać (nie wolno czytać nie swoich e-maili, kopiować zastrzeżonych materiałów, itp.).
9. Poznaj sposoby korzystania z Internetu przez Twoje dziecko
Przyjrzyj się, jak Twoje dziecko korzysta z Internetu, jakie strony lubi oglądać i jak zachowuje się w Sieci. Staraj się poznać znajomych, z którymi dziecko koresponduje za pośrednictwem Internetu. Ustalcie zasady korzystania z Sieci oraz sposoby postępowania w razie nietypowych sytuacji.
10. Pamiętaj, że pozytywne strony Internetu przeważają nad jego negatywnymi stronami
Internet jest doskonałym źródłem wiedzy, jak również dostarczycielem rozrywki. Pozwól swojemu dziecku w świadomy i bezpieczny sposób w pełni korzystać z oferowanego przez sieć bogactwa.
 
źródło: www.dzieckowsieci.pl