Misja Szkoły Podstawowej nr 27

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny rozwój ucznia.
Zapewniamy:

 • Bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w szkole.
 • Zdobycie rzetelnej wiedzy prowadzącej do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie.
 • Kształtowanie umiejętności i postaw uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wiekuaktywności, pobudzania ich do samodzielności w procesie uczenia się.
 • Wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania odmienności, niepełnosprawności innych osób.
 • Warunki wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia.
 • Kultywowanie tradycji.
 • Pomocy psychologiczno-pedagogiczną.

Wspieramy:

 • Wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji i działań.
 • Rozwój samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Rozwój zawodowy nauczycieli.
 • Działania różnych instytucji, zapewniając uczniom wszechstronną pomoc .

Umożliwiamy:

 • Rozwijanie indywidualnych uzdolnień i zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych.
 • Udział rodziców w kształtowaniu oblicza szkoły.
 • Stały kontakt rodziców z nauczycielami, pedagogiem  i dyrekcją szkoły.
 • Podejmowanie decyzji uczniów w sprawach dotyczących życia szkoły.

Wizja Szkoły Podstawowej nr 27

Najwyższym dobrem naszej szkoły jest UCZEŃ.

 • Szkoła Podstawowa nr 27 jest szkołą nowoczesną, przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.
 • Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
 • Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości.
 • Uczeń chce i potrafi się uczyć, korzysta z najnowszych zdobyczy techniki informacyjnej, pracuje metodami aktywnymi.
 • Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków.
 • Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania.
 • W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.
 • Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.

Model Absolwenta Szkoły:

Absolwent Szkoły Podstawowej nr 27 w Sosnowcu:

 • zna i stosuje zasady życia społecznego,
 • posiada umiejętność budowania przyjaznych relacji z rówieśnikami,
 • potrafi się uczyć i korzystać z nowoczesnych źródeł informacji,
 • posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów,
 • jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,
 • dba o swój rozwój fizyczny i artystyczny, rozwija swoje pasje, zainteresowania, zdolności i promuje zdrowy styl życia,
 • zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły i narodu,
 • dba o bezpieczeństwo własne i innych.