Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu realizuje zadanie pomocy materialnej dla uczniów szkół.

Pomoc jest adresowana do uczniów mieszkających na terenie gminy Sosnowiec.

STYPENDIUM SZKOLNE

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 514 zł na osobę.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach, 
3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Za rodzinę uznajemy osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:
– uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
– wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
– uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
– wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- -wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Ze stypendium szkolnego nie mogą korzystać uczniowie realizujących obowiązek szkolny w klasie „0”.
Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami będą przyjmowane od 1 sierpnia 2017r do 15 września 2017r, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października 2017r w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej ul. 3 Maja 33 w pokoju 212.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

– całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych poza Sosnowcem)

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne odbywa się za pośrednictwem pracowników szkół i dokonuje się na podstawie oryginałów faktur.

W przypadku gdy rodzina korzysta z pomocy finansowej naszego ośrodka i spełnia kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku okresowego pracownik socjalny może dokonać adnotacji na wniosku potwierdzając ten fakt, co przyspieszy rozpatrywanie wniosku.

ZASIŁEK SZKOLNY

Inną formą z jakiej może skorzystać uczeń jest zasiłek szkolny który może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, kradzież, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.
 Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego. Maksymalna wysokość zasiłku szkolnego wynosi 620 zł. Powyższe świadczenie ma charakter uznaniowy.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.
Zadanie realizowane jest w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych. Osoby do kontaktu: Agnieszka Matejek – Rybak, Sebastian Bień tel. (32) 296 23 46, pokój 212 w godzinach pracy urzędu.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW 2017/2018

WYPRAWKA SZKOLNA 

Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”
Rada Ministrów przyjęła Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”.

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.
Program „Wyprawka szkolna” skierowany jest do uczniów:
1. słabowidzących,
2. niesłyszących,
3. słabosłyszących,
4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną  niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe) albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe ), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
lub do
4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.