BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW
Szkoła to miejsce, gdzie uczysz się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Oprócz poznawania literek i cyferek, spędzasz też czas, bawiąc się na przerwach z przyjaciółmi. Pamiętaj, aby wybierać takie zabawy, które będą dla Was bezpieczne [przejdź – Bezpieczeństwo uczniów ]


PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

alarm

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE DLA UCZNIA:

Szkoła to miejsce, gdzie uczysz się wielu nowych, ciekawych rzeczy. Oprócz poznawania literek i cyferek, spędzasz też czas, bawiąc się na przerwach z przyjaciółmi. Pamiętaj, aby wybierać takie zabawy, które będą dla Was bezpieczne:

1. Postaraj się nie biegać po schodach i korytarzach. Biegając, możesz się przewrócić, pośliznąć lub wpaść na kogoś.

2. Nie zjeżdżaj po poręczy! Możesz z niej spaść i mocno się potłuc.

3. Pamiętaj, by ostrych przedmiotów nie używać do zabawy. Nie wymachuj nożem podczas posiłku, ani nożyczkami na lekcji plastyki.

4. W trakcie zabawy: nie popychaj, nie bij i nie wyśmiewaj innych uczniów. Gdy ktoś postępuje tak wobec Ciebie, powiedz o tym rodzicom i nauczycielowi.

5. Zabieranie komuś jego własności (zabawek, zeszytów, pieniędzy lub śniadania) nie jest zabawą. Powiadom nauczyciela i rodziców, gdy ktoś, bez Twojej zgody, odbiera Ci jakąś rzecz.

6. Nie zabieraj do szkoły dużych sum pieniędzy. Możesz łatwo je zgubić.

DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI:

Bezpieczeństwo było, jest i będzie priorytetem. Obok różnych regulacji prawnych dotyczących tego zagadnienia nauczycieli obliguje zapis zawarty w artykule 6 Karty Nauczyciela: ,,Nauczyciel obowiązany jest: rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”. Jest to zadanie priorytetowe nauczyciela obok realizacji całego pakietu celów ze sfery dydaktyczno-wychowawczej. Bezpieczny uczeń w klasie, na przerwie, na wycieczce, zajęciach pozalekcyjnych, zawodach sportowych, imprezach szkolnych to również bezpieczny nauczyciel.

Bezpieczeństwo zajmuje ważną pozycję w hierarchii potrzeb skonstruowanej przez amerykańskiego psychologa A. Maslowa. Umieszczone jest zaraz po zaspokojeniu potrzeb fizjologicznych. Odgrywa ono istotną rolę w życiu człowieka, wpływa na zachowania, postawy, sposób myślenia. Bez zapewnienia bezpieczeństwa, potrzeby niższego rzędu, nie jest możliwe osiągnięcie tych z wyższego.
Bezpieczeństwo jest też bardzo rozległą dyscypliną, rozciąga się przecież na bezpieczeństwo wewnętrzne rozumiane jako brak poczucia zagrożenia i bezpieczeństwo zewnętrzne. Kwestie bezpieczeństwa rozstrzyga obowiązujące prawo, ale bezpieczna szkoła to nie tylko paragrafy, procedury, regulaminy, ale również kreowanie bezpiecznego środowiska poprzez kształtowanie pozytywnego klimatu szkoły.

Wśród aktów prawnych z uwagą należy analizować i wdrażać zapisy Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z 31 grudnia 2002 roku (Dz .U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.). Poruszone w nim zagadnienia odnoszą się do planowania i prawidłowego prowadzenia ewakuacji, właściwego oświetlenia, ogrzewania, wentylacji. Dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia w szkole, jeżeli w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, nie jest zapewniona temperatura co najmniej 18°C.

Ustawodawca zwraca uwagę na zabezpieczenia dotyczące terenu, pomieszczeń, urządzeń, zgodny ze standardami system instalacji wodno – kanalizacyjnej z wszelkimi niezbędnymi zabezpieczeniami otworów i innych zagłębień, bezpieczne wejścia i wyjścia z budynku szkolnego. Po stronie szkoły jest dbałość o równe nawierzchnie dróg, przejść i boisk, równie ważne, by schody nie były śliskie i posiadały odpowiednie balustrady z zabezpieczeniami przed zsuwaniem się po nich, a w razie nieszczęśliwych zdarzeń ponoszenie odpowiedzialności za wypadki.

Wykorzystywane w szkole sprzęty powinny odpowiadać zasadom ergonomii, ale ich bezpieczne użytkowanie powinno być także udokumentowane za pomocą odpowiednich certyfikatów, atestów.

Rozporządzenie wskazuje, że są w szkole miejsca, do których uczniowie nie powinni mieć dostępu. Te pomieszczenia powinny być zamknięte i właściwie oznakowane.

Wśród zadań dyrektora wymienić należy także okresowe kontrole obiektów należących do szkoły, uwzględnienie w planie zajęć potrzeby różnicowania zajęć w każdym dniu i równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodniach, umieszczanie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły, zapewnienie przeprowadzenia w szkole prac remontowych pod nieobecność uczniów.

Ustawodawca zwrócił baczną uwagę na wychowanie fizyczne i zajęcia sportowe, precyzując oczekiwania względem nauczycieli.Odnajdziemy również wskazania dotyczące wyposażenia w apteczki i pierwszej pomocy przedmedycznej.

Każdy nauczyciel jako credo swojej pracy powinien traktować paragraf 13 omawianego rozporządzenia: ,,Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby”. Do obowiązków nauczyciela należy stały nadzór w trakcie prowadzenia zajęć, systematyczne kontrolowanie miejsc, gdzie prowadzone są zajęcia, powiadomienie o uszkodzonych salach lub sprzętach dyrektora szkoły.
Ważnym czynnikiem bezpieczeństwa jest także kontrola obecności uczniów na każdych zajęciach.

Nauczyciel musi mieć świadomość odpowiedzialności prawnej za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów.

Autor:Anna Borowa